Không lẽ mày ở không - Tấm Cám

Lời/Lyrics:  Tấm, cha mày mất sớm cái nhà này không có lấy 1 đứa người ở đến nỗi con Cám phải ra đồng bắt tôm bắt tép không lẽ mày ở không? hả
  • VIDEOS
    5.8k
  • LIKES
    726